عادتهائى که معجزه می کند:

با ملایمت سخن بگوئید

عمیق نفس بکشید

شیک لباس بپوشید

صبورانه کار کنید.

مودبانه رفتار کنید

همواره مقداری پس انداز کنید

عاقلانه غذا بخورید

کافی بخوابید

جسورعمل کنید

خلاق بیندیشید

صادقانه عشق بورزید

هوشمندانه خرج کنید.