مرد زندگی من ،کی انقدر بزرگ شدی؟به عکس که نگاه میکنم ضربان قلبم بالا میره نمیدونم از گذر سریع زمانه یا از اینکه من پسری به این بزرگی دارم که در عشقش غرق میشم و از دیدنش لذت میبرم. از خدا میخوام همه فرشته هاشو مأمور مراقبت از بچه هامون بکنه و امیدوارم که ما هم از موفقیت بچه هامون سرمون رو بالا بگیریم و بهشون افتخار کنیم.