ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها خواهى بیا ببخشا خواهى برو جفا کن