تو هیچ چیز عجله نکن. زمانش که برسه، اتفاق میفته زمان همه چیزو ثابت میکنه، زمان شب رو روز میکنه، روز رو شب.