تکرار و تذکر و البته همین هیئت‌ها و هیئتی‌ها بوده‌اند که همیشه در امر خیر و دستگیری از فقرا اهتمام داشته‌اند و پیش قدم بوده‌اند.