مردان کوچک زندگی من.  دخدایا از گزند افراد کینه جو محفوظشان دار و در سایه سار الطافت نگهدارشان.