من به انتهای داستان رسیده ام، به انتهای احساسِ زننده و غم زده ی خزیده به درونِ لاشه ای بیگانه و محروم شده از همه چیز به دستِ روحِ سرکشِ اخلاقِ اکثریت

من دیرزمانی ست که مُرده ام

سایکوسیس4:48

#سارا_کین