من یاد گرفته ام برایِ موفق شدن ، هر ثانیه در حالِ تلاش باشم.

یاد گرفته ام از هیچ کس جز خودم توقعی نداشته باشم.

یاد گرفته ام در نهایتِ سختی و مشکلات هم بجنگم و امیدوار باشم.

یاد گرفته ام که هیچ لذتی بالاتر از خوبی هایِ بی توقع نیست.

و من خوب خواهم بود، حتی اگر همه ی جهان بد باشند،

و من امیدوار خواهم بود، حتی اگر یاس و نومیدی، بر پیکره ی عالم، سایه گسترده باشد.

و من موفق خواهم شد، حتی اگر تمامِ جهان بگویند؛ ممکن نیست...

من نقطه ی پرگارِ دنیایِ خودم هستم،

این منم که تعیین می کنم فردای من چگونه خواهد بود!

#نرگس_صرافیان_طوفان