دیروز از صبح چشم انتظار تو‌بودم ،می‌گفتند نمی‌آید چنین می‌پنداشتند چه روز زیبایی بود ،یادت هست... آرسنی تارکوفسکی؛ آیینه