بذار تا از جلوى این آینه رد نشدیم یه عکس بندازیم

_ زهرا دیرم شده به خدا!

--باشه.

_نذاریش اینستا.

--حالا تو بیاااا.