تو شایسته خوشحال بودن هستی!

#خدا#مهربانی#عشق#خوشحال#شادی#سارامنجزی_پور