به کسی که دوستش داری

بگو که چقدر بهش علاقه داری

و چقدر در زندگی برایش ارزش قائل هستی

چون زمانی که از دستش بدی

مهم نیست چقدر بلند فریاد بزنی

او دیگر صدایت را نخواهد شنید...

#پابلو_نرودا