تو بیمارستان جم کار میکردیم وسطش بیکار شدیم اومدیم کافه، قهوه خوری