همه کس ام؛

یک سال قبل، در چنین روزی، تو پرواز کردی و همراه خودت بخش عظیمی از قلب من را با خودت به ناکجا بردی... از روز رفتن ات، زبان دیگری را برای گفتگو با تو آموخته ام؛ بیشتر از همیشه با تو هستم و هیچ کس نمی تواند این دارایی ناب را، خاطره ی خوبت را از من بگیرد.

چیزهای فراوانی هست که باید بدانم و یکی از آن ها اینکه آنچه می دانم همه چیز نیست!

درست مثل کودکی هایم که در آغوش مهر تو‌کنجکاوانه همه چیز را می کاویدم تا جواب سؤال هایم را بیابم؛ به دنبال ات می گردم تا آنجا که پایان توهم بودن است و آغاز آنچه در همه ی عکس های کودکی ام در انتظارش بودم!

بابای خوبم دوستت دارم.

به یاد آسمانی شدن ات در چنین روزی در ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه ی صبح 

به پاس مهر همه ی آن ها که دوست مان داشتند و دوست شان داشتیم و همیشه در قلب ما زنده اند و ماندگار