در ماه سوگواری حسین ابن علی.(ع)

من از دست دادم مونس جانم را

مادر پاک و مهربان را. روحش شاد