از بچگی زیر سایه شما بزرگ شدم از نفس های شما هنر را اموختم منت بر سرم گذاشتین و در بهترین لحظه زندگیم کنارم بودین.