جشنواره ساخالین روسیه  سپاس از خانم آبی روشن برای ارسال این عکسها و متن  یادآوری یک خاطره توسط اینستاگرام یکسال پیش حضور بانوجان تهمینه میلانی(رئیس هیئت داوران)