نمایشگاه آثار بی نظیر استاد شکیبا در موزه ی بانک ملی ......