سخن خاص مگو مجلس عام است اینجا

سخن خاص نهان در سخن عام بگو