وقتی که از طوفان بیرون میای،اون ادم قبل که به طوفان پا گذاشته نیستی،اصلا طوفان درباره همینه.

صبح همگی بخیر.