چقدر تکیه به اعتمادِ طبیعت خودى است

و ما چه بیخود شانه هامان را حرامِ تکیه هاىِ بى باور کردیم

........

#چه#تلخ#که#در#این#جهانِ#فریب #سهمت#سرزمینى#باشد#که#جاىِ#درخت#دروغ ها#ریشه#بدوانند#بر #خاکِ#باورت