آدما دو چیزو‌ زود فراموش می کنن ‼️

خوبی که بهشون‌کردی ❕

بدی که‌ بهت کردن ❗️