با فارس فهد دوست هنرمند، خوش ذوق و یکی از کارگردانای بااستعداد سینمای عرب و صحبت در مورد اتفاقات خوب.