این که پشت سر من میبینید مدرسه است!

توی مهرستان سیستان و بلوچستان هست.

پارسال بود که رفته بودیم اونجا ولی هنوزم عکس‌هاشو میبینم درد عمیقی تو قلبم حس می‌کنم.

مهرستان هنوز عجیب‌ترین سفر زندگی منه.

سعی کردم لبخند بزنم چون داشتیم ویدئو ضبط می‌کردیم.‌‌‌‌

اما فقط احسان و سمیرا و پوران و آقای حاجب می‌دونن که چه سخت بود لبخند زدن توی اون لحظه ...

‌یادمه چشمامو می‌بستم و از شدت درد فقط آرزو می‌کردم کاش همینجا دنیا برام تموم بشه...‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌

‌‌‌‌ عکس را احسان برداشته