اینجا همانجایی است که پیِ تو میگشتم... #خدا اینجا دریاچه ی ولشت است... نِگین گمشده ایران‌‌‌...