هزار معبد به یکى شهر بشنو: گو یکى باشد معبد به همه دهر تا من آنجا برم نماز که تو باشى. شاملو