از کنار خویش یابم هر دمی من بوی یار  چون نگیرم خویش را من هر شبی اندر کنار؟!