[قند‌و‌نبات] [آدرینا‌ودیانا] جایِ‌ اشکان‌ در عکس‌خالیست جونِ‌ دل‌ من‌ که‌ چشم‌هاتون‌ می‌خنده

عکس‌بعد‌از‌تمرین‌‌هرکسی‌یا‌روز‌می‌میرد‌یا‌ شب‌ من‌ شبانه‌روز