در برابر راهزنهاى فضایى کهکشان هاى اطراف! جاى دکتر هو و دکتر واتسون خالیه :) پ.ن: آدم رو برق بگیره جو نگیره! والا، با این نوناشون