گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن، انتهای بعضی فکرهایت "نقطه" بگذار که بدانی باید همانجا تمامشان کنی.

تا فرصت ویرایش هست... خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن... حتی بعضی از عقایدت را حذف کن ... یا بعضی را پر رنگ.