با آقاى پاک نیت یا بهتر بگم پاک طینت. افتخار داشتم نقش دخترشون رو بازى کنم، به تمام معنا انسان و هنرمند و من خیلى چیزا ازشون یادگرفتم.