خدایا ازت ممنونم بخاطر همه نعمت ها الهی ثروتمندم چون دوستان خوبی دارم خدایا کمی مانده به ماه حضرت باران امام حسین ( ع) ' همه دوستامو به تو سپردم ' الهی محافظ باش عزیزانمو'  رهام جونم (تو بهترین هدیه خدایی) دوستت دارم ' باباجونم از خدا بخواه با دست های کوچولو' که عاقبتم ختم به خیر بشه