تو وقتی به پایان میرسی که تغییر یافتن در تو به پایان برسد

#بنجامین_فرانکلین.