این که کسی عمیقاً دوستتون داشته باشه به شما حس قدرت میده در حالی که اگر شما عمیقاً کسی رو دوست داشته باشین به شما حس شجاعت میده