به شخصیت خود... بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید …

زیرا شخصیت شما… جوهر وجود شماست …

و آبرویتان تصورات دیگران نسبت به شما است …

دوستون دارم