ماییم و تو اِی جان که جگر گوشه ی مایی

عشق تو جــــــــــان ماست ...

تولدت مبارکــــــــــــــــ" آیین مان"