چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی ست

پروردگار را شاکرم