در کنار کوروش سلیمانى عزیز شیرزاد -ایل دا-،،،

...لذت همکارى با یک بازیگر همراه،باسواد،رفیق و هنرمند