هان ای آینه معنا کن مرا

گم شدم در خویشتن

پیدا کن مرا

محمد علی بهمنی