دمت گرم خوش انرژی و خوش صدا

@amirabbasgolab

Photo by @saeid_abdollahi