او میرود دامن کشان من زهر تنهایى چشان

دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم میرود...#سعدى #یکتا_ناصر

عکس:معین باقرى