کمی لبخند + کمی غم +

کمی خنده +

کمی خستگی +

کمی امید +

کمی ناامیدی =

خیلی آدم

#هوتن_شکیبا

عکس: سارا امامی