خاشعه!

شخصیتى که استاد داود میرباقرى در سناریوى مختارنامه بر شباهت منش و کنش او به خاله اش "عایشه" تاکید داشتند.

سکانسى از سریال مختارنامه در کنار جناب رضا کیانیان.