بانوی بزرگ

ایران خانوم درودی

وسعت قلب و انسانیت شما چنان گسترده ست

که حتی شاید تابش پر درخشش هنرتون رو در اغوش میگیره...

شما نمونه کامل یک هنرمند مردمی هستید

بهتون افتخار میکنیم

تولدتون مبارک، سایه تون مستدام