گاهی دلم کوچه پس کوچه های قدیمی شهر را میخواهد ،در آنجا همه چی کهنه است و ارزش دارد ،رفاقتها ،دوستی ها ،محبت ها،در آنجا نون و نمک حرمت دارد.