بعد از سالها در ورزشگاه امجدیه و بازی بر روی چمن...