اگر شاید به عقب بر می گشتم!

طور دیگری زندگی می کردم...

طور دیگری نفس می کشیدم

و طور دیگری دنیا را می دیدم 

اما باز هم برای دیدنت می آمدم

باز هم برای بودنت لحظه شماری می کردم

باز هم دلتنگت می شدم...

اگر به عقب بر می گشتم

باز هم‌ دوستت داشتم

فقط به رویت نمی آوردم!

تا همیشه غریبه بمانی...

آدم ، از غریبه ها انتظاری ندارد.