خودمان را از سهیم بودن در  خوشی و موفقیتِ دیگران، محروم نکنیم. به یادگار از دیشب و جشن خانه سینما. پارسال جایزه اش را به خانه بردم؛ امسال مسرور و مشتاق،به تماشای موفقیت دوستان و همکارانم نشستم...

پی نوشت:

عکس از جناب آقای امیرحسین غضنفری