خدا از هر چیزی که فکر کنی بهت نزدیک تره و به اندازه ی امید و ایمان تو  بهت می بخشه ...