عکس یادگاری از دیشب

هنگام اهدای نشان داوود رشیدی به علی نصیریان، در سومین

مراسم اهدا نشان این هنرمند فقید